Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden alleen voor cursisten die een cursus/opleiding als thuisstudie volgen. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk direct aanbod van Lijfgoed aan een consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument/cursist beschikbaar gesteld.

I. Inschrijven

Je kunt je op elk gewenst moment voor een opleiding of cursus inschrijven bij Lijfgoed. Je kunt je inschrijven via onze website: www.lijfgoed.nl
Aldaar kun je via de site, welke je doorstuurt naar shop.lijfgoed.nl cursussen en opleidingen aanschaffen en zich daarmee inschrijven. Je schrijft je altijd in voor een volledige cursus/opleiding. Een cursist die jonger is dan 16 jaar heeft toestemming nodig van een der ouders of verzorgers.

II. Toelating

Indien zich voor een cursus minder deelnemers aanmelden dan het vereiste minimum aantal (4) dan is Lijfgoed gerechtigd de cursus te annuleren. Het betaalde cursusgeld zal worden gerestitueerd, tenzij de cursist aangeeft ingeschreven te willen blijven staan voor de volgende cursus.

III. Cursusjaar

Het cursusjaar loopt van september tot en met de eerste 2 weken van de zomervakantie. Wij vallen onder regio Midden.
Wij hebben ook een cursusjaar lopen van januari tot aan de kerstvakantie.
Wij geven meestal geen les tijden de vakantie- en feestdagen.
De lesdagen staan bij de desbetreffende jaaropleiding/ cursus genoteerd.
De naailessen hebben een tijdsduur van 40 weken mits er wekelijks les wordt gevolgd.

IV. Betalingsmogelijkheden

Na bestelling via shop kun je gelijk via jouw bank betalen middels iDeal, welke via onze betalingsprovider Mollie wordt verzorgd. Zo ook kan je kiezen voor “Achteraf betalen”, zogenaamde Klarna wat ook wordt verzorgd door Mollie. Voor “Achteraf betalen” worden kosten in rekening gebracht. Deze verschijnen bij het afrekenen in je scherm. Lijfgoed zal zorgdragen dat het betaalde lesmateriaal bij de thuisstudie, welke voor 15 uur besteld is, dezelfde dag wordt verzonden, mits deze voorradig is en alle informatie door de klant is verstrekt, zoals maatvoering.
Bij naailessen kunt u kiezen voor wekelijks lessen of om de week. Via de webshop kies je dan welke abonnementsvorm jouw voorkeur heeft. Elke maand wordt dan op dezelfde dag het maandelijks termijn afgeschreven.
Het bedrag wat wij rekenen per abonnement is gebaseerd op 40/20 lessen welke worden uitgesmeerd over 12 maanden.
Dit wordt dan via Mollie automatisch van je rekening afgeschreven.
Bij cursussen en jaaropleiding welke in termijnen worden voldaan, worden maandelijks het verschuldigde bedrag afgeschreven. Dit gebeurt geheel automatisch en stopt zodra alle termijn zijn voldaan. Elke maand zal op dezelfde dag je maandelijkse termijn worden afgeschreven via Mollie.

 
V. Verzendkosten 

Voor alle beschikbare betalingsmogelijkheden verschijnen de betreffende verzendkosten in beeld tijdens het online invoeren van je bestelling. Deze verzendkosten variëren per land van afleveradres.

VI. Productprijzen

De actuele prijzen van de cursussen (cursusboeken en eventuele overige materialen) en het eventuele inschrijfgeld kan je terugvinden op onze website. In de shop tref je altijd het actuele aanbod en de op dat moment geldende prijzen.
De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief 21% Btw. Deze tarieven verschijnen in beeld tijdens het plaatsen van jouw bestelling. Een verandering van de Btw-tarieven kan een verhoging of verlaging van de prijs tot gevolg hebben. Andere prijsverhogingen zullen steeds op de website tijdig kenbaar gemaakt worden aan de consument.

VII. Annulering jaaropleiding/cursus

Mocht je besluiten om uiterlijk een maand vooraf aan de startdatum om welke reden dan ook geen gebruik maken van de bovengenoemde diensten, dan wordt het factuurbedrag indien reeds voldaan is, terug betaald minus 25%.
Binnen de niet gestelde termijn geannuleerd en/of zijn de lessen reeds gestart bestaat er geen recht op terugbetaling van het cursusgeld of een gedeelte daarvan. Dit houd dus ook praktisch in, dat als je te laat afmeldt, je dient te houden aan de betalingsovereenkomst, welke je bent aangegaan bij de inschrijving.

VIII. Kopen op afstand met betrekking

Je hebt 14 dagen bedenktijd voor aankopen buiten de verkoopruimte. Dit betekent dat je 14 dagen de tijd hebt om zich alsnog te bedenken dan wel de koop ongedaan te maken. Dit geldt voor de Lingerieopleidingen, Lingerie cursussen en Lingerie naailessen waarvoor je je online hebt aangemeld en voor heeft betaald.
Dit geldt niet voor produkten welke direct kunnen worden gedownload, de thuisstudie, welke gelijk online beschikbaar is, onlinelessen en niet voor produkten die op maat gemaakt zijn.

Bij annulering en reeds betaalde producten heeft Lijfgoed de plicht om binnen 14 dagen het bedrag terug te storten op je rekening. Dit zal via Mollie plaatsvinden.

IX. Thuis Studieduur

Je kiest bij inschrijving voor een online thuisstudie zelf jouw studietempo. Gedurende de tijd van 1 jaar na inschrijving heb je recht op huiswerkcorrectie of hulplijn via e-mail, facebookgroep of telefoon. In overleg kan afgeweken worden van dit termijn. Omdat een cursist zelf het studietempo bepaalt dient een cursist steeds zelf het eventuele opvolgende cursusdeel te bestellen.

X. Telefonische hulplijn

Een cursist, die als zodanig staat ingeschreven bij Lijfgoed, kan gebruik maken van de telefonische hulplijn. Ook kan een cursist vragen stellen via email en sturen naar: info@lijfgoed.nl
Lijfgoed zal deze e-mails binnen enkele werkdagen beantwoorden.

XI. Huiswerk

Huiswerk dat per post wordt ingestuurd, wordt alleen beantwoord, gecorrigeerd en teruggezonden als je een aan jouzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe heeft bijgesloten.

XII. Retourneren van de thuisstudie

Omdat je direct toegang hebt tot de online thuisstudie vervalt het recht van kopen op afstand.

XIII. Afmelden Lessen

Het afmelden voor een naailes dient minimaal 24 uur van te voren plaats te vinden. Indien binnen 24 uur geen afmelding plaatsvindt, wordt de les doorberekend. Bij afmelden voor de lessen van de jaaropleiding en cursussen, geldt hetzelfde, afmelden 24 uur van te voren. Het inhalen van de gemiste lessen zullen dan in overleg worden ingehaald, voor zo ver mogelijk en in alle redelijkheid.

XIV. Lesmateriaal

Lijfgoed behoudt de rechten en bevoegdheden, die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Op alle door Lijfgoed verstrekte cursusmaterialen zijn alle rechten voorbehouden aan Lijfgoed en mogen nimmer gekopieerd of op enig andere wijze worden vermenigvuldigd.
Lijfgoed behoudt altijd het recht om in de cursusboeken veranderingen aan te brengen m.b.t. kleur, samenstelling, indeling of inhoud. Lijfgoed zal steeds trachten een cursist hiervan zo goed mogelijk op de hoogte te stellen.

XV. Klantenservice

Lijfgoed doet haar uiterste best om alle leveringen en contacten tussen Lijfgoed en de consument/cursist zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht je desondanks een klacht hebben richt je dan tot ons via telefoonnummer 0612355188 of via info@lijfgoed.nl

XVI. Aansprakelijkheid

Lijfgoed is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaan is door een verkeerde handeling van een cursist tijdens een cursus of opleiding.

XVII. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemenen voorwaarden verstaan, hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Lijfgoed geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lijfgoed niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Lijfgoed behoudt zich het recht voor de oorspronkelijke docent te vervangen. Indien er geen vervanging heeft plaats gevonden, wordt het cursusgeld niet terug betaald maar worden de geannuleerde dag(en) ingehaald. Wanner de cursist de nieuwe aangeboden datum, om welke reden dan ook, niet kan inhalen, dan heeft de cursist als dan ook geen recht op restitutie van het cursusgeld.

XVIII. Exameninformatie

Als erbij door jouw gekozen cursus/opleiding de mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen aan een examen, kan je deze informatie altijd vinden op de website. Lijfgoed zal steeds tijdig kenbaar maken waar en wanneer een examen afgenomen wordt. Zie hier de pagina over het examen
Je kunt je via de shop aanmelden voor het examen en gelijk de kosten voor het examen afrekenen.
Indien een cursist jonger is als 16 jaar dient een der ouders of verzorgers dit formulier mede te ondertekenen.
Een cursist is zelf verantwoordelijk voor de aanmelding en de betaling van een examen. Alleen een cursist die als zodanig ingeschreven staat bij Lijfgoed en tijdig heeft betaald kan aan een examen deelnemen.

XIX. Certificaat informatie

Een cursist die geen examen heeft afgelegd heeft het recht om bewijs voor deelname aan te vragen, mits aan alle eisen van de thuisstudie zijn voldaan. Bij cursus en jaaropleiding ontvangt men achteraf tijdens fysieke lessen een bewijs van deelname, mits aan alle voorwaarden zijn voldaan. De voorwaarden staan vermeld in het lesmateriaal welke is verstrekt, zowel online (thuisstudie) als lesboeken.

XX. Geschillen

Op overeenkomsten tussen Lijfgoed en een consument/cursist waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Lijfgoed en de consument/cursist zullen zich tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Als een rechtszaak toch nodig zal blijken zal Lijfgoed steeds kiezen voor een rechtbank in de directe omgeving van Montfoort.

XXI. Wet bescherming persoonsgegevens

Wij maken je erop attent dat door jouw verstrekte gegevens zoals naam, adres, woonplaats en telefoonnummer worden opgenomen in onze administratie. Wij zullen jouw gegevens alleen gebruiken om je te informeren over de cursus/opleiding of daaraan gerelateerde informatie.
Als je deze informatie niet wenst te ontvangen dien jezelf hiervan zelf een melding te maken aan Lijfgoed. Lijfgoed zal nimmer enige informatie over jouw persoonlijke gegevens aan derden verkopen of doorgeven.

o Deze Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt te Montfoort 9-11-2021
o Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit 7 A4 pagina’s.

XXII. Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@lijfgoed.nl Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.