Artikelen

Nieuwsbrief


Aanbiedingen

chameuse koraal roze 185cm zware kwaliteit per meter
€ 13.75

________________________
picot grijs 11mm klaver3 per meter
€ 0.80

________________________
picot rood 5mm-11mm lusje per meter
€ 1.05

________________________

Algemene voorwaarden


Voorwaarden voor levering

Lijfgoed is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30235578 en is gevestigd aan de Meidoornlaan 26, 3461 EV te Linschoten
Telefoonnummer: 06-12355188
Email: info@lijfgoed.nl
BTW nummer: NL177084686B01

Artikel 1 - bestelling en totstandkoming overeenkomst

   Indien u een bestelling in onze online winkel heeft geplaatst, bevestigen wij de ontvangst van deze bestelling onverwijld door middel van een bestelbevestiging per e-mail. Zolang u geen bestelbevestiging van ons heeft ontvangen kunt u de overeenkomst ontbinden. De bestelling is niet geldig als uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig is vast te stellen of wanneer bij verificatie blijkt dat de verstrekte gegevens niet kloppen.
   Wij zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien wij goede gronden hebben om aan te nemen dat u niet aan uw betalingsverplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, delen we dit gemotiveerd mee binnen 10 (tien) dagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 2 - Prijzen en betalingen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (BTW).
Betaling kan uitsluitend plaatsvinden volgens de hierna te noemen betalingsmethoden:
-        iDEAL via Sisow
-        PayPal via Sisow
-        bankoverschrijving voor levering via Sisow
       
Als betaaldatum geldt de datum van bijschrijving op rekening van Lijfgoed.nl of Sisow.
De betaaltermijn is 14 dagen. Bij het niet nakomen van uw betalingsverplichting worden alle kosten die nodig zijn ter voldoening van de vordering aan u doorberekend. Hieronder vallen rente- en aanmaningskosten of incassokosten wanneer de vordering wordt overgedragen aan een incassobureau.

Artikel 3 - Levering en verzendkosten

Wij streven er naar om uw bestelling binnen 3 dagen te leveren. Als wij niet aan de gestelde levertijd kunnen voldoen of is er om een andere reden vertraging dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 1 maand in kennis gesteld en heeft u de mogelijkheid om de bestelling zonder kosten te annuleren. Reeds ontvangen betalingen worden binnen 14 dagen teruggestort op uw rekening.
Bestellingen worden verzonden via PostNL. De volgende verzendkosten worden in rekening gebracht:
adres in Nederland tot en met 50 gr:  € 2,00 en pakket vanaf 51 gr trace and trace   € 5,00
adres in Europa (priority): € 4,00 tot € 27,00
De genoemde tarieven zijn inclusief verwerkings- en verpakkingskosten.
Indien u een afwijkende levering wenst worden de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht (bijv. aangetekende of verzekerde verzending)
Wij versturen per e-mail een kennisgeving van verzending op de dag van verzending.

Artikel 4 - Eigendomsvoorbehoud

   Wij blijven eigenaar van de geleverde artikelen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 5 - Retourzenden en/of ruilen

U bent gerechtigd om binnen 14 dagen na levering de artikelen in oorspronkelijke staat te retourneren op dezelfde wijze verpakt als waarin deze zijn geleverd. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail.
Heeft u de bestelling reeds betaald dan zal het totale aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na feitelijke retourname van de artikelen teruggestort worden op uw rekening.
Tijdens de zichttermijn dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking.
Na de periode van 14 dagen is de koop definitief en kunt u uw aankoop niet meer retourneren en blijft u het volledige aankoopbedrag verschuldigd. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document. In geval van retournering na de gestelde termijn van 14 dagen wordt 50% van de factuur in rekening gebracht.
Ruilen van artikelen kan uitsluitend op schriftelijk verzoek binnen 14 werkdagen na levering van de artikelen. De artikelen dienen in oorspronkelijke staat en op dezelfde wijze verpakt retour gezonden te worden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening.
Voor toezending van de nieuwe artikelen brengen wij niet opnieuw verzendkosten in rekening.
Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.
In de volgende situaties kunt u een artikel in geen geval retourneren of ruilen:
Het artikel is niet meer compleet of is beschadigd;
Het artikel bevindt zich niet in de originele verpakking.

Artikel 6 - Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van bestelde artikelen gaat van ons op u over op het moment van juridische en/of feitelijke levering.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade, behoudens en voor zover wij als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel hebben gehad dat we bij correcte nakoming niet zouden hebben gehad.
Het is niet toegestaan om de artikelen voor commerciële serieproductie te gebruiken c.q. in te zetten. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele claims van licentie- en /of copyrighthouder(s) van de artikelen in geval van overtreding.

Artikel 8 - Privacy statement

Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij daar een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt. Hierbij kunt u denken aan een incassoprocedure.

Artikel 9 - Geschillen

Bij een geschil dienen beide partijen zich tot het uiterste in te spannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Meldt een klacht zo snel mogelijk, bij voorkeur schriftelijk of per email via info@lijfgoed.nl of het contactformulier op de website. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 10 - Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen ons en u als koper is Nederlands recht van toepassing.

webwinkel voor lingeriestoffen, lingeriematerialen en fournituren